请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

上思论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 611|回复: 0

[思阳镇] 爹母恩情宣不尽,哺育之恩最难忘

[复制链接]
发表于 2016-4-13 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
行孝父母歌* [$ J/ L8 y& y( S1 l" B
  爹母恩情宣不尽,哺育之恩最难忘;
( |3 a  |) G$ Z1 A  回家勿骂爹与母,遗孝好予后代人。: y0 R, J! }  y( _0 W
  怀胎守护不容易,临产着苦咬根牙;
! V* }/ J$ v1 {( `! L  直从剪下胞衣带,再过三朝未是人。
' C3 N8 T3 I+ U1 W& c" @0 t& Y  婴儿初到与根草,易于摧折又难育;
7 Z; m% r) D! O! k* m) R  忸怩疾病悲啼哭,苦劳父母的忧思。7 v0 G2 G' }  D& d# n
  屙尿不分先处是,苦楚爹妈为儿洗;& b6 e; n$ G6 V+ M8 `+ C: O! P
  从无半点憎嫌意,笑着还逗侬调皮。
: N# k4 C' {2 B; h  t  三更儿哭不规定,拱身抽侬苦心神;
6 t" y6 A2 k* j. z. ]+ s5 h  咱儿饥饿着乳吃,揭衫开腹冻身寒。
/ ]" A" }& ~0 x9 c  坐到深更身冻冷,见侬不声放下衫;
9 s0 X  r7 _) }6 p7 s9 {  都起身忧侬又醒,十天九夜睡不着。
) {: S/ X; V3 @2 q: `' e  养到年庚二岁半,扶墙摸壁自家行;
# z' y3 ~5 X! n( W  D, R  S  担心跌倒伤着侬,牵肠挂肚守身旁。, e& b' m, L/ f
  及龄着要入学校,勒紧腰根苦汗钱;+ a6 x, j' L7 a- x
  天光着起身煨粥,等咱儿吃上学时;  V, F0 ^9 s8 I7 q5 ~
  好的着留予侬吃,自身粗菜也甘心。7 L' i/ y  {8 F) D! _% e: k) T; Q
  日去月来年又到,孩提转眼殉扇恕? 
5 b6 ^) p+ L2 k4 _  上学操尽爹妈血,盼咱犊媄大学业;
0 h+ S! F8 ^) {1 n5 ^4 F  但愿咱儿知好孬,扬宗耀祖好盛名。
: C3 c/ G4 l; v( w  读完大学出社会,苦楚父母再劳神;
9 W, ^% d% W1 ?  工作落实父母笑,再看父母鬓毛摧。
! c7 R  L: x. u- d. \+ I' J  富贵勿忘亲恩事,鞠亲常记要且心;; M- ~' R0 ?& Z, R+ Y4 X
  养咱父母及百岁,子孙后代刻碑文。
" V% Q; u- i% P$ r% k+ A- F, h+ B0 F, F5 K( O# q# X% T4 k
不忘深恩。母亲身孕,抚育艰辛。8 O2 D1 r% J4 ~- a1 n& ^7 J1 {! E
哺乳换垫,时刻牵心;小孩蹒步,
. P/ H9 s/ D3 z2 P/ v0 X3 `大人紧跟。子女入校,父母接迎;2 q& `8 k6 T- ]% _7 D# R- i/ B
教儿向上,孟母择邻;己节衣食,
+ {: a% B3 N' c6 P- Y  S汗育子孙。父母勤劳,银发日增;3 s, e! x; N' f' C: G5 o) b
劳苦不尽,恩情海深。寸草春晖,
! T+ P- X4 V2 I. ^: P! K反哺孝亲;懂事知孝,尽孝作人。$ a; w4 W5 f6 P0 Q7 {
结朋交友,善恶当分;勤学长进,4 {2 ~/ b& s$ p3 h9 N: |( j
玩误前程。遵纪守法,财色栽坑;$ P9 f9 E8 h+ t+ x4 c7 V. g; Q9 ~
儿涉歧途,辱及双亲。子受惩处,
6 q  ^, m$ T0 u( b, j父母忧心。适龄嫁娶,父母开心;, S6 h' t. x9 ~( U
儿孝媳顺,女敬婿谆。宽容理解," A8 a3 S% u+ \6 a. B5 L" x* X: x
家产莫争;兄爱弟悌,家和业兴。" F) E2 _) N3 `
赡养己任,儿女尽能。日常照应,* N" J2 F5 {9 G- H7 G! M& x8 n  G: U
父母如宾;三餐上请,饭热茶温。
: Q1 X* l' u- O" f8 q! q2 _严慈呼唤,儿女应承;父母患病,0 d! ]% n# h3 A
儿女焚心;治疗求医,护理殷勤。
1 @/ j4 b( l; ]# {自立创业,怀志为人;啃老无颜,
9 a7 u+ a0 K- i! t% s8 d天道酬勤。处事诚信,济老扶贫。/ |4 b+ V2 G  u, I
尽躬桑梓,报国忠贞;树高千丈,
# D; G: a( v6 d1 a" F  p: P落叶归根。人禽有别,良知莫泯;
/ W& R& ^+ n( c! ^% t4 m不孝当责,敬老为荣。广树孝风,2 `+ O. F/ X2 R  w$ B) h( `
社会安宁;立碑劝孝,美德传承。
# D0 }5 ]; ?) b- W2 r" K8 W: ]1 Y* i3 N% N9 B  `" q. B4 E1 q
      思父母养育恩如地如天, 为人子虽竭力报答不完; ; g& ?" g4 l. J4 g# G  y
 今且把始终情细说一遍, 劝诸位存心听仔细品参;
3 I; \& Q+ |7 n9 H 家庭中百般事父母操办, 理家务育子女倍受辛酸;
) K* p/ z' _' _' S- h/ G 怀胎儿十月满行动不便, 临生产惊险多昼夜难眠; * ~6 p& g1 e" p+ E  X
 娘生儿就好比墙头跑马, 若一步登空了命难保险;
( M3 R* V3 w& J8 P& x5 Y 乳婴儿擦屎尿操前顾后, 问饥饱查寒暖唯恐不全;
, u! ~. |/ q( R9 n0 a3 Q$ u 孩儿哭娘心酸紧哄紧抱, 擦擦泪安安心问长问短; ! T' t1 M4 ~# `
 尿湿左娘去暖怕儿受冻, 屙脏右娘不嫌还得暖干;
: }, u7 o, Z( K# a  A 左边湿右边脏儿无处睡, 把孩儿抱怀中肚皮相连;$ K8 E2 X* Y% e
 有一点好吃的娘不肯用, 单等到儿吃罢娘再去餐;
- A! o% x$ I& H0 d7 s/ d 一岁上不会跑怀中常抱, 夏撵蚊冬暖被怕儿受寒;
) Q6 U" n! ^' l, q$ c) E/ S 到两岁叭叭话比长话短, 喊声爸叫声妈喜气增添;
  _3 b2 n& h2 h8 [- k 三四岁满街跑放心不下, 一边叫一边喊紧随后边;
6 ~  m7 G# Z8 n) f 五六岁和孩子一起玩耍, 又是骂又是打怕儿受难;
9 @8 y- `, i+ _0 I; t 七八岁入学校操心更大, 放学后巩路上闯出祸端;
" ~' V; ^4 c: X( T 入中学盼子女力求上进, 费用大求借取望子成全; % Q. w; ~" z; U0 r0 O; e
 儿女大事增多父母更难, 操嫁妆操房屋还操吃穿; ' v0 {. O6 n; [6 W1 x9 O
 子未娶盼儿媳聪明贤惠, 女未嫁望贤婿德才双全;
+ `2 X% o9 @6 _4 c 为孩儿找工作求人不易, 费口舌花钱财父母要办; # b1 g- A4 a! ?: Q8 O
 子女病父母忧到处求医, 请医生施良药病愈方安; 6 b$ A, |0 z% k. |9 J2 X
 子外出父母亲时刻挂念, 夜担心昼寻问盼儿早还;
. S" p  l* r3 r; z2 B; d 父母心从育子直到无常, 操家务疼子女永不间断;
, Z; p* H! Y- e 子女们想一想父母苦难, 做子女应如何孝敬慈严;
: u5 r5 R# @  h" e: t; e# O6 l. O1 Y 严父的教育苦犹能可报, 慈母的养育恩终难报完;2 c9 e& T6 X: O
 子孝敬孙相袭循环常理, 无义人难养出忠孝儿男; : w1 ?1 T9 z1 Q7 r5 `  j
 圣人说百样善唯孝当先, 孝顺老取亲喜幸福无边。
7 W' n4 R5 O  p9 _' b; W4 p! H安孝歌9 e# U  \% d" G/ h" v0 I4 M/ p4 R

4 h  e# A" B0 x; g2 Z4 C 带儿子,早起孝,想起父母恩难报。
+ @0 {' d0 I6 d3 S 带儿子,啷个来,从前想起痛心怀:
& Y3 X3 M) g# {. i+ {' y9 U 十个月,在娘身,有了儿子也担心。
4 P% Z; z" |) J7 ~* z 儿下地,娘面前,一心想起不闰年。
. V% J2 [0 d' J  s3 [% w3 O 带儿子,当坐监,一脚不敢跨外边。
9 a( M9 U; M; U# J; n, q3 q 到黑来,娘辛苦,想起脚下恩难数。) Z. Z' }( j: c' @7 {
 睡半夜,更又明,何曾爹娘才安宁。
# M1 b  D7 V% p1 H9 H 小儿睡得莲箩子,刚刚睡着儿就醒。
8 s5 ^+ R% G# B" ^4 V 不怕屎,不怕尿,双手伸起把儿抱。
1 a6 h( {! E  ~- T6 q 娘起早,儿不睡,双手拉来背上背。) T9 @/ t3 b# Q% J, u
 冬来背起都还好,热来背起汗不干,+ k$ v4 M- O, @. d( t  i" F7 {$ O
 手拿扇儿扇两扇,又怕小儿得风寒。
: q# d# O$ t! N 娘吃饭,儿叫喊,随到不吃就放碗。8 M' [& E  n5 c) V1 Q: S4 E
 小儿带得一岁满,又怕麻关痘麻关,
3 w# c9 w/ d) w7 ~" X8 U& r 惊动关,痘麻好,何曾爹娘放心了。% _8 ?1 q3 _" ]9 o1 o6 O+ c9 }" R
 小儿带得二岁满,儿学走,爹妈教,
* @* {+ ^, O3 z" |7 v2 o9 S/ Y  h 又怕杆檐坎坎高,大意了,血淋浇,
4 L, c2 F, a2 B: T8 o 怀抱怀舍喊幺幺。小儿带得五六七,2 c( g8 s, ^3 \  J' _1 D
 爹妈商量去读书,叫儿读,莫贪耍,
1 z* F) n2 B! ?9 `7 r' T 恐怕学堂要挨打,早些去,早些回,) V& D. q; V7 \$ Y
 爹妈丢下把儿陪。小儿带得十六七,( Q- S$ D" y) j0 q* I+ a( K. }
 爹妈商量做酒席,诚起心,办酒席,
9 F) p/ ~# F1 V# X$ H 新接媳妇才过门,带儿子,接媳妇,7 Z* \) B! E: _8 F# P4 v3 P
 恐怕老来有靠处。/ D. |% W/ [3 m" J0 }5 s

, x& V$ @9 x2 \* F
2 S& K% h3 H% a. Z  世人当得行孝道,父母恩重大如天。5 ?5 ?" S7 V/ I- m& F4 W" N
 十月怀胎谨善护,时时常念胎可安。
! v4 \2 A0 W! N$ E% L- L% d, P 一朝分娩心肝裂,生死门中转一圈。
9 Z& y3 o7 _+ a5 ~ 醒来先问儿安否,哪管自身血流干。
" r- J& _+ a' j, K% O2 C 日日夜夜勤看护,不使儿遭半点冤。
9 K% O- H5 H: e- D0 F% m8 ` 一载哺乳儿身旺,母身膏脂为儿亡。
9 [* K9 a1 z  | 沾衣秽物母洗净,何曾半点留怨言。
) c/ f4 g+ {' \7 e* R/ t 父母怀中暖儿女,眉目心间尽笑颜。
# _, r+ s2 U3 O2 M2 z 一生操劳常挂念,万般辛苦一肩担。( f, a0 `& ]. H* `0 t) x. Z9 E" ~6 h
 一生不求身安乐,只愿儿女无忧难。
6 u; c7 z* @5 ~% A/ b 一捧黄土撒手去,只装儿女在心田。
5 c; K" H/ n5 M* ^ 劝君行孝须尽早,莫待亲亡孝也难。5 W2 j8 R$ c2 K6 Y9 I" B
 莫言工作忙不断,推杯换盏总有闲。
" z6 n2 o, b9 X3 b: B 儿之生日娘苦日,不慰娘亲心怎安。2 f2 Y: B1 h4 P
 心念父母炉中炭,莫忘隆冬三尺寒。
$ ]2 u( i. a/ {( l, A; J 佳肴味美入口前,可曾问母腹中餐。
9 C' s5 {0 n+ l! x# y 心中常念常探望,莫依金钱替已还。
* w: c  K. W, N 尽孝之人诸圣赞,不孝之人鬼也嫌。% v: V6 Y" G, L
 众生皆把孝道举,国泰民安方悠然。
. ]" m/ i5 S$ C: Y! v8 n) q7 a3 b5 ?2 s3 {, U
新劝孝歌( V4 t6 k, z% I  u5 W3 D! E6 r
男女老和少,为人多尽孝。$ f# a# ?8 E$ G# M; s# u6 _
父母恩天高,人生难回报。
( I0 P7 i; }: w$ {: o% C娘怀儿十月,苦辣酸甜熬。
6 c/ z" U% U7 H怀孕产期到,分娩魂魄消。
. u7 u4 o+ y3 W! g4 R1 ?4 b" z儿在娘怀养,精心去照料,
  e5 e! c7 T: I& Z, M怕冷又怕热,百般护理好。
& l* G8 t: B2 T) E擦屎又把尿,昼夜看护到。) Q% f: W% c' ^" @* `$ G
孩儿有了病,爹娘心儿焦。) A) D$ P+ m& T" K
心儿又着慌,急往医院跑。4 y5 v; E) i6 \- p  g
发烧闹感冒,全家吃不消。' ~8 S0 g/ h, b- d
打针又吃药,心疼孩儿小。
6 |& T& I( ?& d* N! n8 w儿女病儿好,父母喜眉梢。
1 O6 }* V* \' q$ W四岁离怀抱,行走步步摇。! M* n. B# x3 P' Z  y1 ^6 X
寸步不敢离,担心怕摔着。( j& b/ u. o7 h; z
儿童互玩耍,时刻看护好。& s, B: N$ |1 E- S$ w% u4 h
七八岁上学,纸墨新书包。
) v1 H6 c, ]4 X$ Z, |吃啥就买啥,样样不能少。& W, ?! h4 K9 J9 I  J
上学把心操,回家忙辅导。
2 h% t! Y# [( q  ]$ d/ g* P: f小学到中学,转学到处跑。/ Z* X' \: y0 y  u" ^& W& Z
希望学习好,考个好学校。  b) T, F2 S* |) P( s' z$ r  m
十八毕了业,为就业操劳。
) M# e' y5 i2 z1 }! K( r托亲又靠友,急把工作找。
9 d. ]$ a. |8 b& A望孩走正道,光宗耀祖高。
! v; l& P& P: }8 R) M0 ~' C转眼二十多,男婚女嫁到。
4 [5 v* J& Z6 n4 f( o! l  k求媒找月老,盼望婚事早。% Y3 G% ~5 v% i
想要娶媳妇,彩礼不能少。* j2 ^2 ~& ~* e9 s
楼房新要大,空调装修豪。$ d; u1 M. A' _# C" l; \
三金加轿车,彩金更要高。# S, q. c9 P0 ?" `
拖累不能有,只留汉一条。
% R9 m# Y  E$ R; C) V' P娶妻似财宝,娘恩全忘掉。
+ W1 A- x! l& N( O为儿一身债,拼命干到老。' S* p) w# Y% K& \- M9 o
不等还清债,西天一步遥。4 X5 m8 I* @" K( H
父母恩千万,点滴都难报。
% v6 F( M: P8 q4 [为子讲孝道,人老有依靠。5 ]5 h3 \! z, |9 o
问寒问温暖,不用天天跑
5 `$ Z. n1 z6 M- Z- ?4 x抽空多看看,老人心里笑。8 d0 J5 Q/ S2 b+ `4 m
米面搭把手,老来力气小。
( J' J) p- u* y( I1 \9 |有病在身边,倒水拿拿药。
  ~0 y4 V0 T% b( v/ c( W0 x" }人老犯孤独,多在身边聊。
2 F* \2 s2 d& |/ i5 }/ i常回家看看,人老爱唠叨。
; Z+ U$ ]) @" W2 T$ L( j耐心听其言,训斥一定少。: W% K5 t- [0 W1 I1 Q3 E( I, e+ d
多尊重老人,嫌弃最糟糕。+ Y7 K0 H1 O2 y+ o
人人都会老,换位去思考。
$ c" q9 Q2 O# M: p8 [/ Y3 W; U我多敬老人,到老多回报。
! u  b/ z0 |! Z/ h4 u/ i& R& G养育恩常念,自孝儿也孝。8 t8 t& Y2 r# A+ |$ D1 I
如今生儿女,行走不离抱。2 W! B2 }+ R7 ^& s
穿金又戴银,高档任他挑。8 a  K# T7 [7 D# w, a1 T
爷亲奶也亲,外公外婆骄。
& p1 {1 n% t5 p- R3 c% z/ G/ x奉为小皇帝,爹娘一边撂。
7 N$ }+ M+ N; U  f* i  E也知爱儿女,全忘爹娘老。- z: _9 F9 {' _2 |. \! P
前车后有辙,到老自知道。
2 Z% {( P8 ?5 _" K善终有报,劝君多尽孝。
  w/ i* F! V' V父母恩不报,房檐滴水照。# e5 Q/ b; ]  M0 D, a* U
一辈别忘本,孝顺称英豪。- f+ d1 A8 o/ T' e  v
长寿得善报,老来有依靠。
7 u; j3 v2 u7 @% S" f9 a
2 x1 y! p; Y8 Q5 E" c% i3 i. y6 \8 J/ _子女尽孝歌) X. L7 B7 n1 z) F0 @
父母双亲,恩深似海。养儿育女,9 x# H$ [; q* P% J
备受艰辛。身老体衰,要人关心。% D6 X( ]) ^* t7 K- I
子女成人,理应孝顺。衣食住行,
# ]0 Q+ c- K9 Q7 z勿使受困。健康状况,每日必问。. w- R* F+ V- g) B; H
父母嘱告,万勿迟钝。二老教诲,1 @. Z/ D: L( w! g
牢记在心。老人有求,竭力具进。
. U) V/ a) z1 J) w# E父母所恶,当即除摒。双亲卧病,
. |# i$ U, ^' [7 M  t9 X  ]% O6 N$ ?求医问诊。精心侍奉,仁至义尽。- V# ?# E0 j/ y9 X7 V& I) S; p& b
好言安慰,宽其精神。端屎倒尿,. n3 n( L, E3 {( P8 K9 O
事必躬身。婿对岳丈,亲上加亲。( ]" x3 a  X2 x" F2 G/ I) l7 z+ G
媳对婆翁,孝敬至深。* c; t) Z; Y/ Y
! ?2 }2 Y+ v1 j: R
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

创建上思文明城市

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|上思论坛    

GMT+8, 2017-7-20 20:31 , Processed in 0.220984 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表